วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ
นางอัมพร สุคนเขตร์ ข้าราชการครูวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "ครุสดุดี" ประจำปี 2558
โดยสำนักงานเลขาธิการครุสภาจัดให้มีพิธีมอบในงานวันครู 
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 ณ หอประชุมครุสภา สำนักงานเลขาธิการครุสภา

1