อ.อิญพิศชญาจ์ สอาดเจริญ และอ.ชำนาญ ค้ำชู
เข้ารางวัล "เสมาคุณธรรม" ประจำปี 2558
ประเภทวิชาชีพครู

จากคุรุสภาเขตพื้นทีการศึกษาสระแก้วเขต 1
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

2

1

3

4