ขอแสดงความยินดีกับ น.ศ.วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดสุนทรพจน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงค่านิยม 12 ประการ

ในโครงการบัณฑิตไทยโตไปไม่โกง ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

5 

2

1