นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เป็นประธานเปิดแหล่งเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์
ชุมชนตำบลเมืองไผ่ โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสระแก้ว
และร่วมกิจกรรมกับชุมชน ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561
ณ วัดนิคมเขาตาก้อน และหมู่ 2 (วิสาหกิจชุมชนข้าวเม่านำ้นม)
ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

1

2

3

4

5

6