กลุ่มทอผ้าบ้านไทรงาม ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ 11 กระทรวง
โดยท่านผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 3
เป็นประธานการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

1

2

3

4

5

6

8

10

11

12