การอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ"
โครงการการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ
เพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
19-21 กุมภาพันธ์ 2561
บ้านไทรงาม ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

25610222 1 ๑๘๐๒๒๒ 0073

25610222 1 ๑๘๐๒๒๒ 0053

25610220 ๑๘๐๒๒๒ 0099

25610222 ๑๘๐๒๒๒ 0193

25610222 ๑๘๐๒๒๒ 0212

25610222 ๑๘๐๒๒๒ 0103

25610222 ๑๘๐๒๒๒ 0192

25610222 ๑๘๐๒๒๒ 0188

25610222 ๑๘๐๒๒๒ 0022