วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2560
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

1