การพัฒนาหลักสูตร "การตลาดดิจิทัลสำหรับชุมชน"
วิจัยการพัฒนาการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ
25 สิงหาคม 2561
ณ M&P Home Resort

1

2

3

4