รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
ให้เกียรติเยี่ยมชมงานวิจัยผ้าฝ้ายทอมือไทรงาม
ของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ในงาน Burapha Innovation Fair 2018
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

วทยาลยชมชนสระแกว1

วทยาลยชมชนสระแกว2