ผลงานวิจัย การพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ
สู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12
ณ โรงแรมธรรมรินธนา จ.ตรัง

1

2

3

4

5

6

7