โครงการการพัฒนากระบวนการคิด โดยใช้วิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
5-6 กันยายน 2561
ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14