การพัฒนากระบวนการคิด โดยใช้วิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
20-24 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

0

3

2

1

4