การพัฒนากระบวนการคิดและการถ่ายทอดความรู้ โดยใช้ทักษะการอ่านและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการถ่ายทอดความรู้ เพื่อลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
31 กรกฎาคม 2560 - 4 สิงหาคม 2560
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

1

6

4

5

3