คณะผู้แทนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

7 สิงหาคม 2558

1

2