พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ประจำปีการศึกษา 2561
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี อาคารศูนย์วิทยบริการ
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว