วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ร่วมแสดงการฝึกอาชีพ
งานเปิดศูนย์ดูแลผู้เกษียณอายุ
22 ธันวาคม 2560
ณ สำนักงาน สกสค. สระแก้ว

1

2

3

4

5