โครงการการจัดการความรู้ (Project base)

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ศิลปะหินทราย (การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการตลาด)
ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook