โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในตำบลเมืองไผ่
อบรมการแปรรูปข้าวเม่า
7 มี.ค. 2561

1

2

3

4

5

6