พิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษทหารพรานจู่โจมกิตติมศักดิ์ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

ทหารพรานกิตติมศักดิ์ โดยพล.ท.ธรรมนูญ  วิถี  แม่ทัพภาคที่ 1 วันที่ 21 ม.ค. 63 ณ กรมทหารพรานที่ 12

บ้านดงยาง ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศจ.สระแก้ว