นายชำนาญ ค้ำชู ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เข้ารับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2560 งานวันครู วันที่ 17 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

1