รางวัลที่ 1 ชุดความรู้กินได้เรื่อง ปลูกผักส่งร้านอาหารเวียดนาม โดยนายพรชัย พันธุ์วิเศษ
รางวัลที่ 3 ชุดความรู้กินได้เรื่อง ปลูกทุเรียน ณ สระแก้ว โดยนางสาวสุนิสา จันทร์เลขา

การประกวดการจัดทำชุดความรู้กินได้
กิจกรรมสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้
และสรุปผลการขยายผลแนวคิดศูนย์ความรู้กินได้
จัดโดย OKMD
5-7 กันยายน 2560
ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

1

2