นางสาววาสนา ประชุมคุณ
นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ได้รับรางวัลชมเชย
ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา
เพื่อได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาขนาดเล็ก
ประจำปีการศึกษา 2558

scan0006 page 001