ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววาสนา ประชุมคุณ
ได้รับรางวัลชมเชย
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลทุนพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2558
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

1

2