ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ได้รับรางวัลการประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ OTOP ระดับจังหวัดสระแก้ว
ได้แก่ น.ส.ธารทิพย์ คำภูเวียง ได้รับรางวัลที่ 2 และน.ส.นาตยา สุขศรี ได้รับรางวัลที่ 3

6

1

2