ประมวลภาพการสอบปลายภาค(นักศึกษาใหม่)

ระหว่างวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

ณ ห้องประชุมศานิตย์  นาคสุขศรี อาคารวิทยาบริการ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว