วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
กิจกรรมเปิดบ้านงานแนะแนว
31 มกราคม 2562
ณ โรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

1

2

3