นักจัดการความรู้จากวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
นำองค์ความรู้ทำมาหากิน “แปลงผักยกระดับ” “ขนมเขียวมรกต” “จักสานไม้ไผ่” “ไผ่ตรงครีปราจีน” และ “ผ้าขาวม้าพนารักษ์”
เผยแพร่ความรู้ในงานเปิดบ้านงานแนะแนว
31 มกราคม 2562
ณ โรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

1

2

3