นักจัดการความรู้ จากวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
นำชุดความรู้กินได้เผยแพร่ในงาน
"นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ"
23 มกราคม 2562
ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ทั้งนี้ ได้รับความสนใจเข้าเยี่ยมชมจากนักเรียน ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนมาก

1

2

3