สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 9 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1 ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้วและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม

1

2

3