การประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ชาติพันธ์ุลาว-จีน
17-18 มกราคม 2562
ณ โรงเรียนบ้านหันทราย และมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน อรัญประเทศ

1

2

3

4