วิทยาลัยชุมชนสระแก้วจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
14 ธันวาคม 2561
ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

1

2

3

4

5