ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย ทอล์คโชว์ในงาน “เปิดบ้านสร้างสรรค์ เติมฝันชุมชน” 19 มกราคม 2561
ที่สถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

เปดบาน สรางสรรค ๑๘๐๑๒๒ 0021

เปดบาน สรางสรรค ๑๘๐๑๒๒ 0031

เปดบาน สรางสรรค ๑๘๐๑๒๒ 0032

เปดบาน สรางสรรค ๑๘๐๑๒๒ 0016

เปดบาน สรางสรรค ๑๘๐๑๒๒ 0010

เปดบาน สรางสรรค ๑๘๐๑๒๒ 0003

เปดบาน สรางสรรค ๑๘๐๑๒๒ 0030

เปดบาน สรางสรรค ๑๘๐๑๒๒ 0004

เปดบาน สรางสรรค ๑๘๐๑๒๒ 0011

เปดบาน สรางสรรค ๑๘๐๑๒๒ 0027