โครงการการพัฒนากระบวนการคิด โดยใช้วิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
5-6 กันยายน 2561
ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


e-learning

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

ระบบบริการการศึกษา

สาขาวิชา

Download

สื่อประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์กลุ่มงาน

Knowledge Management

ASEAN

SKCC Facebook