วิทยาลัยชุมชนสระแก้วจัดอบรม
การพัฒนากระบวนการคิดและการถ่ายทอดความรู้ โดยใช้ทักษะการอ่านและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการถ่ายทอดความรู้ เพื่อลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
2-6 กรกฎาคม 2561
ณ โรงเรียนบ้านโคกสะแบง อ.เมือง จ.สระแก้ว

วทยาลยชมชนสระแกว1

วทยาลยชมชนสระแกว2

วทยาลยชมชนสระแกว3

วทยาลยชมชนสระแกว4

วทยาลยชมชนสระแกว5

วทยาลยชมชนสระแกว6


e-learning

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

ระบบบริการการศึกษา

สาขาวิชา

Download

สื่อประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์กลุ่มงาน

Knowledge Management

ASEAN

SKCC Facebook