ฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
สร้าง mind map และถ่ายทอดเป็น e-book
นักเรียน ป.5 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
#เด็กไทย4.0 #ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

1

6

4

5

3


e-learning

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

ระบบบริการการศึกษา

สาขาวิชา

Download

สื่อประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์กลุ่มงาน

Knowledge Management

ASEAN

SKCC Facebook